پکیج طلایی آمادگی آزمون نظام کاردانی معماری


محتوای درس شامل:

 • فایل دانلود کتاب جامع نمونه سوالات جامع آزمون نظام مهندسی و کاردانی
 • آزمون های آنلاین ثابت ورود به حرفه معماریکاردانی (کلیه 4 دوره آزمون های نظام مهندسی معماری کاردانی برگزار شده از سال 94 تا 97)
 • آزمون آنلاین متغیر ورود به حرفه کاردانی معماری(در هر بار شرکت در آزمون متغیر، سوالات به صورت تصادفی از  بانک سوالات جامع رشته معماری کاردانی انتخاب می شود)
 • کلیه سوالات آزمونها دارای راهنمای اشاره به منبع هر سوال و پاسخنامه می باشد.
 • امکان تمرین و تکرار مجدد هر آزمون تا 3 بار
 • فایل های فهرست های طلایی کلیه مباحث آزمون کاردانی معماری
 • فایل های لیبل گذاری کلیه مباحث و منابع آزمون کاردانی معماری
 • لیست منابع آزمون ورود به حرفه نظام کاردانی
 • راهنمای بهترین شیوه مطالعه و تست زنی صحیح در آزمون های ورود به حرفه مهندسی،کاردانی و معماران تجربی
 • راهنمای بودجه بندی تعداد سوالات هر مبحث در آزمون های ورود به حرفه کاردانی و تعیین مهم ترین مباحث با بیشترین تعداد سوال در آزمون (برای رشته های مهندسی عمران کاردانی و معماری کاردانی)

این درس مناسب برای آزمون نظام مهندسی رشته کاردانی معماری می باشد

قیمت: 200 هزار تومان   

تهیه شده توسط: گروه آموزشی آزمون یارپکیج طلایی آمادگی آزمون نظام کاردانی عمران


محتوای درس شامل:

 • فایل دانلود کتاب جامع نمونه سوالات جامع آزمون نظام مهندسی و کاردانی
 • آزمون های آنلاین ثابت ورود به حرفه عمران کاردانی (کلیه 4 دوره آزمون های نظام مهندسی عمران کاردانی برگزار شده از سال 94 تا 97)
 • آزمون آنلاین متغیر ورود به حرفه کاردانی عمران(در هر بار شرکت در آزمون متغیر، سوالات به صورت تصادفی از  بانک سوالات جامع رشته عمران کاردانی انتخاب می شود)
 • کلیه سوالات آزمونها دارای راهنمای اشاره به منبع هر سوال و پاسخنامه می باشد.
 • امکان تمرین و تکرار مجدد هر آزمون تا 3 بار
 • فایل های فهرست های طلایی کلیه مباحث آزمون کاردانی عمران
 • فایل های لیبل گذاری کلیه مباحث و منابع آزمون کاردانی عمران
 • لیست منابع آزمون ورود به حرفه نظام کاردانی
 • راهنمای بهترین شیوه مطالعه و تست زنی صحیح در آزمون های ورود به حرفه مهندسی،کاردانی و معماران تجربی
 • راهنمای بودجه بندی تعداد سوالات هر مبحث در آزمون های ورود به حرفه کاردانی و تعیین مهم ترین مباحث با بیشترین تعداد سوال در آزمون (برای رشته های مهندسی عمران کاردانی و معماری کاردانی)

این درس مناسب برای آزمون نظام مهندسی رشته کاردانی عمران می باشد

قیمت: 200 هزار تومان   

تهیه شده توسط: گروه آموزشی آزمون یارپکیج طلایی آمادگی آزمون نظام مهندسی برق نظارت


محتوای درس شامل:

 • فایل دانلود کتاب نمونه سوالات جامعه آزمون ورود به حرفه نظام مهندسی
 • آزمون های آنلاین ثابت ورود به حرفه مهندسی برق نظارت ( 4 دوره آزمون های نظام مهندسی برق نظارت برگزار شده از سال 95 تا 97)
 • آزمون آنلاین متغیر ورود به حرفه مهندسی برق نظارت (در هر بار شرکت در آزمون متغیر، سوالات به صورت تصادفی از  بانک سوالات جامع رشته برق نظارت نمایش داده می شود.)
 •  سوالات آزمونها دارای راهنمای اشاره به منبع هر سوال و پاسخنامه می باشد.
 • امکان تمرین و تکرار مجدد هر آزمون تا 3 بار
 • فایل های فهرست های ویژه مباحث آزمون نظام مهندسی برق نظارت
 • فایل های لیبل گذاری کلیه مباحث و منابع آزمون مهندسی برق نظارت
 • لیست منابع آزمون ورود به حرفه نظام مهندسی
 • راهنمای بهترین شیوه مطالعه و تست زنی صحیح در آزمون های ورود به حرفه مهندسی،کاردانی و معماران تجربی


این درس مناسب برای آزمون نظام مهندسی رشته های مهندسی برق نظارت می باشد

قیمت: 190 هزار تومان   

تهیه شده توسط: گروه آموزشی آزمون یارپکیج طلایی آمادگی آزمون نظام مهندسی مکانیک نظارت


محتوای درس شامل:

 • فایل قایل دانلود کتاب نمونه سوالات جامع آزمون ورود به حرفه نظام مهندسی
 • آزمون های آنلاین ثابت ورود به حرفه مهندسی مکانیک نظارت ( 5 دوره آزمون های نظام مهندسی مکانیک نظارت برگزار شده از سال 95 تا 99)
 • آزمون آنلاین متغیر ورود به حرفه مهندسی مکانیک نظارت (در هر بار شرکت در آزمون متغیر، سوالات به صورت تصادفی از  بانک سوالات جامع رشته مکانیک نظارت نمایش داده می شود.)
 •  سوالات آزمونها دارای راهنمای اشاره به منبع هر سوال و پاسخنامه می باشد.
 • امکان تمرین و تکرار مجدد هر آزمون تا 3 بار 
 • فایل های فهرست های ویژه مباحث آزمون نظام مهندسی مکانیک نظارت
 • فایل های لیبل گذاری کلیه مباحث و منابع آزمون مهندسی مکانیک نظارت
 • لیست منابع آزمون ورود به حرفه نظام مهندسی
 • راهنمای بهترین شیوه مطالعه و تست زنی صحیح در آزمون های ورود به حرفه مهندسی،کاردانی و معماران تجربی
این درس مناسب برای آزمون نظام مهندسی رشته های مهندسی مکانیک نظارت می باشد


قیمت: 190 هزار تومان    

تهیه شده توسط: گروه آموزشی آزمون یارپکیج طلایی آمادگی آزمون نظام مهندسی معماری اجرا


محتوای درس شامل:

 • فایل دانلود کتاب نمونه سوالات جامع آزمون ورود به حرفه مهندسی معماری اجرا
 • برنامه مطالعاتی برای آزمون مهندسی معماری  اجرا 
 • آزمون های آنلاین ثابت ورود به حرفه مهندسی معماری اجرا (کلیه 7 دوره آزمون های نظام مهندسی معماری اجرا برگزار شده از سال 95 تا 99)
 • آزمون آنلاین متغیر ورود به حرفه مهندسی معماری اجرا (در هر بار شرکت در آزمون متغیر، سوالات به صورت تصادفی از  بانک سوالات جامع رشته معماری اجرا نمایش داده می شود.
 • کلیه سوالات آزمونها دارای راهنمای اشاره به منبع هر سوال و پاسخنامه می باشد.
 • امکان تمرین و تکرار مجدد هر آزمون تا 3 بار
 • فایل های فهرست های طلایی کلیه مباحث آزمون مهندسی معماری اجرا
 • فایل های لیبل گذاری کلیه مباحث و منابع آزمون مهندسی معماری اجرا
 • لیست منابع آزمون ورود به حرفه نظام مهندسی 
 • راهنمای بهترین شیوه مطالعه و تست زنی صحیح در آزمون های ورود به حرفه مهندسی،کاردانی و معماران تجربی
 • راهنمای بودجه بندی تعداد سوالات هر مبحث در آزمون های ورود به حرفه مهندسی و کاردانی و تعیین مهم ترین مباحث با بیشترین تعداد سوال در آزمون (برای رشته های مهندسی معماری نظارت، مهندسی معماری اجرا)

این درس مناسب برای آزمون نظام مهندسی رشته های مهندسی معماری اجرا می باشد

قیمت: 250 هزار تومان  

تهیه شده توسط: گروه آموزشی آزمون یار


پکیج طلایی آمادگی آزمون نظام مهندسی معماری نظارت


محتوای درس شامل:

 • فایل دانلود کتاب جامع نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی معماری نظارت
 • برنامه مطالعاتی برای آزمون مهندسی معماری نظارت
 • آزمون های آنلاین ثابت ورود به حرفه مهندسی معماری نظارت (کلیه 7 دوره آزمون های نظام مهندسی معماری نظارت برگزار شده از سال 95 تا 99)
 • آزمون آنلاین متغیر ورود به حرفه مهندسی معماری نظارت (در هر بار شرکت در آزمون متغیر، سوالات به صورت تصادفی از  بانک سوالات جامع رشته معماری نظارت نمایش داده می شود.
 • کلیه سوالات آزمونها دارای راهنمای اشاره به منبع هر سوال و پاسخنامه می باشد.
 • امکان تمرین و تکرار مجدد هر آزمون تا 3 بار
 • فایل های فهرست های طلایی کلیه مباحث آزمون مهندسی معماری نظارت
 • فایل های لیبل گذاری کلیه مباحث و منابع آزمون مهندسی معماری نظارت
 • لیست منابع آزمون ورود به حرفه نظام مهندسی
 • راهنمای بهترین شیوه مطالعه و تست زنی صحیح در آزمون های ورود به حرفه مهندسی،کاردانی و معماران تجربی
 • راهنمای بودجه بندی تعداد سوالات هر مبحث در آزمون های ورود به حرفه مهندسی و کاردانی و تعیین مهم ترین مباحث با بیشترین تعداد سوال در آزمون (برای رشته های مهندسی معماری نظارت، مهندسی معماری اجرا)

این درس مناسب برای آزمون نظام مهندسی رشته های مهندسی معماری نظارت می باشد

قیمت: 250 هزار تومان  

تهیه شده توسط: گروه آموزشی آزمون یار


پکیج طلایی آمادگی آزمون نظام مهندسی عمران اجرا


محتوای درس شامل:

 • فایل دانلود کتاب نمونه سوالات جامع آزمون نظام مهندسی عمران اجرا
 • برنامه مطالعاتی برای آزمون مهندسی عمران (نظارت و اجرا)
 • آزمون های آنلاین ثابت ورود به حرفه مهندسی عمران اجرا (کلیه 7 دوره آزمون های نظام مهندسی عمران اجرا برگزار شده از سال 95 تا 99)
 • آزمون آنلاین متغیر ورود به حرفه مهندسی عمران اجرا (در هر بار شرکت در آزمون متغیر، سوالات به صورت تصادفی از  بانک سوالات جامع رشته عمران اجرا نمایش داده می شود.
 • کلیه سوالات آزمونها دارای راهنمای اشاره به منبع هر سوال و پاسخنامه می باشد.
 • امکان تمرین و تکرار مجدد هر آزمون تا 3 بار
 • فایل های فهرست های طلایی کلیه مباحث آزمون مهندسی عمران اجرا
 • فایل های لیبل گذاری کلیه مباحث و منابع آزمون مهندسی عمران اجرا
 • لیست منابع آزمون ورود به حرفه نظام مهندسی
 • راهنمای بهترین شیوه مطالعه و تست زنی صحیح در آزمون های ورود به حرفه مهندسی،کاردانی و معماران تجربی
 • راهنمای بودجه بندی تعداد سوالات هر مبحث در آزمون های ورود به حرفه مهندسی و تعیین مهم ترین مباحث با بیشترین تعداد سوال در آزمون (برای رشته های مهندسی عمران نظارت، مهندسی عمران اجرا)

این درس مناسب برای آزمون نظام مهندسی رشته های مهندسی عمران اجرا می باشد

قیمت: 250 هزار تومان   

تهیه شده توسط: گروه آموزشی آزمون یار


پکیج طلایی آمادگی آزمون نظام مهندسی عمران نظارت


محتوای درس شامل:

 • فایل دانلود کتاب نمونه سوالات جامع آزمون ورود به حرفه مهندسی عمران نظارت
 • برنامه مطالعاتی آزمون مهندسی عمران (نظارت و اجرا)
 • برنامه مطالعاتی آزمون مهندسی عمران (نظارت) 
 • آزمون های آنلاین ثابت ورود به حرفه مهندسی عمران نظارت (کلیه 7 دوره آزمون های نظام مهندسی عمران نظارت برگزار شده از سال 95 تا 99)
 • آزمون آنلاین متغیر ورود به حرفه مهندسی عمران نظارت (در هر بار شرکت در آزمون متغیر، سوالات به صورت تصادفی از  بانک سوالات جامع رشته عمران نظارت نمایش داده می شود.)
 • کلیه سوالات آزمونها دارای راهنمای اشاره به منبع هر سوال و پاسخنامه می باشد.
 • امکان تمرین و تکرار مجدد هر آزمون تا 3 بار
 • فایل های فهرست های طلایی کلیه مباحث آزمون مهندسی عمران نظارت
 • فایل های لیبل گذاری کلیه مباحث و منابع آزمون مهندسی عمران نظارت
 • لیست منابع آزمون ورود به حرفه نظام مهندسی
 • راهنمای بهترین شیوه مطالعه و تست زنی صحیح در آزمون های ورود به حرفه مهندسی
 • راهنمای بودجه بندی تعداد سوالات هر مبحث در آزمون های ورود به حرفه مهندسی و کاردانی و تعیین مهم ترین مباحث با بیشترین تعداد سوال در آزمون (برای رشته های مهندسی عمران نظارت، مهندسی عمران اجرا)

این پکیج مناسب برای آزمون نظام مهندسی رشته های مهندسی عمران نظارت می باشد.

قیمت: 230 هزار تومان     

تهیه شده توسط: گروه آموزشی آزمون یار