آزمون های آنلاین  ورود به حرفه کاردانی معماری


محتوای درس شامل:

 • آزمون های آنلاین ثابت ورود به حرفه کاردانی معماری ( 4 دوره آزمون های نظام کاردانی معماری برگزار شده از سال 95 تا 97)
 • آزمون آنلاین متغیر( در هر بار آزمون سوالات متفاوتی به شما نمایش داده می شود)
 •  سوالات آزمونها دارای راهنمای اشاره به منبع هر سوال و پاسخنامه می باشد.
 • امکان تمرین و تکرار مجدد هر آزمون تا 3 بار 
 • لیست منابع آزمون ورود به حرفه نظام  کاردانی 
 • راهنمای بهترین شیوه مطالعه و تست زنی صحیح در آزمون های ورود به حرفه مهندسی،کاردانی و معماران تجربی
 • راهنمای بودجه بندی میانگین تعداد سوالات هر مبحث در آزمون های ورود به حرفه  کاردانی معماری و تعیین مهم ترین مباحث با بیشترین تعداد سوال
این درس مناسب برای آزمون نظام کاردانی رشته معماری می باشد

قیمت: 50 هزار تومان

تهیه شده توسط: گروه آموزشی آزمون یار



آزمون های آنلاین  ورود به حرفه کاردانی عمران

محتوای درس شامل:

 • آزمون های آنلاین ثابت ورود به حرفه کاردانی عمران ( 4 دوره آزمون های نظام کاردانی عمران برگزار شده از سال 95 تا 97)
 • آزمون آنلاین متغیر (در هر بار آزمون سوالات متفاوتی نمایش داده می شود)
 •  سوالات آزمونها دارای راهنمای اشاره به منبع هر سوال و پاسخنامه می باشد.
 • امکان تمرین و تکرار مجدد هر آزمون تا 3 بار
 • لیست منابع آزمون ورود به حرفه نظام  کاردانی 
 • راهنمای بهترین شیوه مطالعه و تست زنی صحیح در آزمون های ورود به حرفه مهندسی،کاردانی و معماران تجربی
 • راهنمای بودجه بندی میانگین تعداد سوالات هر مبحث در آزمون های ورود به حرفه  کاردانی عمران و تعیین مهم ترین مباحث با بیشترین تعداد سوال
این درس مناسب برای آزمون نظام کاردانی رشته عمران می باشد

قیمت: 50 هزار تومان

تهیه شده توسط: گروه آموزشی آزمون یار



آزمون های آنلاین  نظام مهندسی برق نظارت


محتوای درس شامل:

 • آزمون های آنلاین ثابت ورود به حرفه مهندسی برق نظارت ( 4 دوره آزمون های نظام کاردانی معماری برگزار شده از سال 95 تا 97)
 • آزمون آنلاین متغیر( در هر بار آزمون سوالات متفاوتی به شما نمایش داده می شود)
 •  سوالات آزمونها دارای راهنمای اشاره به منبع هر سوال و پاسخنامه می باشد.
 • امکان تمرین و تکرار مجدد هر آزمون تا 3 بار 
 • لیست منابع آزمون ورود به حرفه نظام  کاردانی 
 • راهنمای بهترین شیوه مطالعه و تست زنی صحیح در آزمون های ورود به حرفه مهندسی،کاردانی و معماران تجربی
 • راهنمای بودجه بندی میانگین تعداد سوالات هر مبحث در آزمون های ورود به حرفه  کاردانی معماری و تعیین مهم ترین مباحث با بیشترین تعداد سوال
این درس مناسب برای آزمون نظام مهندسی رشته برق نظارت می باشد

قیمت: 50 هزار تومان

تهیه شده توسط: گروه آموزشی آزمون یار



آزمون های آنلاین نظام مهندسی مکانیک نظارت


محتوای درس شامل:

 • آزمون های آنلاین ثابت نظام مهندسی مکانیک نظارت ( 5 دوره آزمون های نظام مهندسی مکانیک نظارت برگزار شده از سال 95 تا 99)
 • آزمون آنلاین متغیر( در هر بار آزمون سوالات متفاوتی به شما نمایش داده می شود)
 •  سوالات آزمونها دارای راهنمای اشاره به منبع هر سوال و پاسخنامه می باشد.
 • امکان تمرین و تکرار مجدد هر آزمون تا 3 بار 
 • لیست منابع آزمون ورود به حرفه نظام  مهندسی
 • راهنمای بهترین شیوه مطالعه و تست زنی صحیح در آزمون های ورود به حرفه مهندسی،کاردانی و معماران تجربی
این درس مناسب برای آزمون نظام lهندسی رشته مکانیک نظارت می باشد

قیمت: 50 هزار تومان

تهیه شده توسط: گروه آموزشی آزمون یار



آزمون های آنلاین  نظام مهندسی عمران نظارت


محتوای درس شامل:

 • آزمون های آنلاین ثابت نظام مهندسی عمران نظارت ( 7 دوره آزمون های نظام مهندسی معماری نظارت برگزار شده از سال 95 تا 99)
 • آزمون آنلاین متغیر( در هر بار آزمون سوالات متفاوتی به شما نمایش داده می شود)
 •  سوالات آزمونها دارای راهنمای اشاره به منبع هر سوال و پاسخنامه می باشد.
 • امکان تمرین و تکرار مجدد هر آزمون تا 3 بار 
 • لیست منابع آزمون ورود به حرفه نظام مهندسی
 • راهنمای بهترین شیوه مطالعه و تست زنی صحیح در آزمون های ورود به حرفه مهندسی،کاردانی و معماران تجربی
 • راهنمای بودجه بندی میانگین تعداد سوالات هر مبحث در آزمون های ورود به حرفه  مهندسی عمران و تعیین مهم ترین مباحث با بیشترین تعداد سوال
این درس مناسب برای آزمون نظام مهندسی عمران نظارت می باشد

قیمت: 50 هزار تومان

تهیه شده توسط: گروه آموزشی آزمون یار



آزمون های آنلاین  نظام مهندسی عمران اجرا


محتوای درس شامل:

 • آزمون های آنلاین ثابت نظام مهندسی عمران اجرا ( 7 دوره آزمون های نظام مهندسی عمران اجرا برگزار شده از سال 95 تا 99)
 • آزمون آنلاین متغیر( در هر بار آزمون سوالات متفاوتی به شما نمایش داده می شود)
 •  سوالات آزمونها دارای راهنمای اشاره به منبع هر سوال و پاسخنامه می باشد.
 • امکان تمرین و تکرار مجدد هر آزمون تا 3 بار 
 • لیست منابع آزمون ورود به حرفه نظام مهندسی
 • راهنمای بهترین شیوه مطالعه و تست زنی صحیح در آزمون های ورود به حرفه مهندسی،کاردانی و معماران تجربی
 • راهنمای بودجه بندی میانگین تعداد سوالات هر مبحث در آزمون های ورود به حرفه  نظام مهندسی عمران و تعیین مهم ترین مباحث با بیشترین تعداد سوال
این درس مناسب برای آزمون نظام مهندسی رشته عمران اجرا می باشد

قیمت: 50 هزار تومان

تهیه شده توسط: گروه آموزشی آزمون یار



آزمون های آنلاین  نظام مهندسی معماری اجرا


محتوای درس شامل:

 • آزمون های آنلاین ثابت نظام مهندسی معماری اجرا ( 7 دوره آزمون های نظام مهندسی معماری اجرا برگزار شده از سال 95 تا 99)
 • آزمون آنلاین متغیر( در هر بار آزمون سوالات متفاوتی به شما نمایش داده می شود)
 •  سوالات آزمونها دارای راهنمای اشاره به منبع هر سوال و پاسخنامه می باشد.
 • امکان تمرین و تکرار مجدد هر آزمون تا 3 بار 
 • لیست منابع آزمون ورود به حرفه نظام  مهندسی 
 • راهنمای بهترین شیوه مطالعه و تست زنی صحیح در آزمون های ورود به حرفه مهندسی،کاردانی و معماران تجربی
 • راهنمای بودجه بندی میانگین تعداد سوالات هر مبحث در آزمون های ورود به حرفه  مهندسی معماری و تعیین مهم ترین مباحث با بیشترین تعداد سوال
این درس مناسب برای آزمون نظام مهندسی رشته معماری اجرا می باشد

قیمت: 50 هزار تومان

تهیه شده توسط: گروه آموزشی آزمون یار



آزمون های آنلاین نظام مهندسی معماری نظارت


محتوای درس شامل:

 • آزمون های آنلاین ثابت نظام مهندسی معماری نظارت ( 7 دوره آزمون های نظام مهندسی معماری نظارت برگزار شده از سال 95 تا 99)
 • آزمون آنلاین متغیر( در هر بار آزمون سوالات متفاوتی به شما نمایش داده می شود)
 •  سوالات آزمونها دارای راهنمای اشاره به منبع هر سوال و پاسخنامه می باشد.
 • امکان تمرین و تکرار مجدد هر آزمون تا 3 بار 
 • لیست منابع آزمون ورود به حرفه نظام  مهندسی
 • راهنمای بهترین شیوه مطالعه و تست زنی صحیح در آزمون های ورود به حرفه مهندسی،کاردانی و معماران تجربی
 • راهنمای بودجه بندی میانگین تعداد سوالات هر مبحث در آزمون های ورود به حرفه   معماری و تعیین مهم ترین مباحث با بیشترین تعداد سوال
این درس مناسب برای آزمون نظام مهندسی رشته معماری نظارت می باشد

قیمت: 50 هزار تومان

تهیه شده توسط: گروه آموزشی آزمون یار